Results of the ‘Gift for being active’ promo 

Results of the ‘Gift for being active’ promo

02.11.2023 by Biomedis
Many thanks to all the partners for being active and fulfilling the promo conditions!

For reaching level 3 you get NEOGEN as a gift
For reaching level 2 you get ZENWAVE as a gift
For reaching level 1 you get BIOSKY crystal as a gift

Level 3 reached by:

Oleg Kaliuzhniy
Halyna Bokova
Marina Kruglova
Halyna Pokusai
Aleksei Marsianov
Konstantin Sandalov
Nikolai Sheshukov
Natalie Laner
Gabriela Čanigova

Level 2 reached by:

Neviana Katelieva
Kaleshin Pavlovich
Elena Zelenskaya
Iryna Ostapenko

Level 1 reached by:

Pavel Ivanov
Oleg Kaliuzhniy
Vesela Vasileva
Laura Klemm
Cherylee Lisonbee
LIM LI
Hristina Atanasova
Allen Norris
Victor Bashevoi
Mikhail Vydashenko
Pavlina Mikhaleva
Roland Rupp
Zakhary Kalaidzhiev
Fileva Vasilieva
Philipp Nauk
Olga Pleshiakova


< Previous    |    Next >