Congratulations to the promo winners! 

Congratulations to the promo winners!

07.05.2024 by Biomedis
Congratulations to the active BIOMEDIS partners for fulfilling the ‘Gift for being active’ promo!

5th level - TRINITY as a gift + personal promo code with 30% discount for the whole month!
Personal monthly promo code allows its owner to purchase BIOMEDIS devices with 30% discount during a month.

Partners of the 5th level:
Nadezhda Dragunova
Elena Zelenskaya
Elisabetta Lessio
Anna Pogosyan
Fedor Askyonov

4th level - TRINITY as a gift!
Partners of the 4th level:

Iordanis Iordanidis
Tatiana Gerasimova
Carlo Vicari

3d level - NEOGEN as a gift!
Partners of the 3d level:

Nikolai Sheshukov
ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ

2nd level - 2 BIOSKY crystals as a gift!
Partners of the 2nd level:

Roland Rupp
Nevyana Kateliyeva
Mara Tedaldi
Davit Teng
Kim Siang Leuk
Isabella Giglio
Tati Gerasimova
Elisa Rossi
Roberto Ravacchia
Giuliana Carletti
Borislava Ghenova
Piergiorgio Bassi
Irina Abdulina
Elias Delis
Kely Mpaka
Yevghenia Vateichkina

1st level- BIOSKY crystal as a gift!
Partners of the 1st level:

Gorgios Mpakopoulos
Vesela Popova-Vasileva
Marina Galyant
Aleksandr Dorofeyev
Alla-Vera Vershinina-Stolyarova
Zinoviya Varori
Aleksandr Poplan
Olga Dolgu
Viktor Ilyin
Tatiana Selyukh
Miranda Chan
Lyubov Zvontsova
Roy Michel
Olga Pakhlyuk
Vladimir Krasovsky
Elena Tsymbalyuk
Giuseppe Lala
Paola Botto
Nadezhda Semenova
Oksana Kalyna
Viktoriya Kitaykina
Paul Zerf
Hristina Atanasova
Joanne Denn
Ivailo Kaltchev
Ksenia Gornostayeva
Natalia Sheveleva
Bibian Tzanetoy


< Previous    |    Next >